12769-09-4

trisodium 2-chloro-5-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]-1H-pyrazol-4-yl]azo]-4-sulphonatobenzoate